Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/e/3/sero.nu/httpd.www/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 381 Högre kvalitet | Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Högre kvalitet

Resurstilldelning

Det finns ett tydligt samband mellan resurstilldelningen per student och antalet lärarledda timmar, något som påverkar utbildningskvaliteten. Riksorganisationen vill tydligöra sambandet mellan ekonomiska, materiella och personella resurser och kvaliteten i svensk ekonomutbildning. Resursfördelningssystemet bör ändras så att de svenska ekonomutbildningarna får resurser på en nordisk jämförbar nivå, något som behövs för att kunna erbjuda en hög utbildningskvalitet.


Resursanvändning

Resursfördelningssystemet bör utgöra ett incitament för kvalitetsutveckling av den svenska ekonomutbildningen. Detta genom att resurstilldelningen kopplas till respektive lärosätes specifika kvalitetsmål.


Innehållsdeklaration

S.E.R.O. vill göra det lättare för studenter att skaffa sig en riktig bild av lärosätena och de olika ekonomutbildningarna. I dag granskar Universitetskanslersämbetet ekonomutbildningarnas kvalitet utifrån studenternas uppnådda resultat. Riksorganisationen vill att Universitetskanslersämbetet utöver denna inspektion skall granska vägen till de uppnådda resultaten på ekonomutbildningarna. Genom att införa en tydlig innehållsdeklaration blir det lättare att se hur resurser används samt vilken kvalitet på ekonomutbildningen som erbjuds. S.E.R.O.:s medlemmar vill att lärosätena redovisar i vilken omfattning de fördelar resurs på lärarledda timmar, undervisning, personal samt svarar på hur snart studenterna får relevanta arbeten efter avslutade studier och vilken samverkan lärosätena har med näringslivet och samhället.


Examination och pedagogik

Ekonomstudenten skall genom studentinflytande kunna påverka sin utbildning med fokus på hur studentens kunskap testas. Riksorganisationen vill att ekonomstudenten skall ges variation vad gäller examinationsformer. Studieresultat kan mätas på ett flertal sätt och formen bör anpassas till den kunskap som lärs ut. S.E.R.O. anser att varje lärosäte skall garantera en rättssäker examinationsprocess, både för ekonomstudenten och för examinator. Detta medför att kunskapen hamnar i fokus och ett säkerställande om att kunskapen redovisats och förvärvats på rätt sätt. En rättssäker bedömning innebär en rättvis prövning för varje enskild ekonomstudent och särbehandling undviks.


Utbildningsutveckling

S.E.R.O. vill bidra till att det utöver Universitetskanslersämbetet granskning finns ett väl utvecklat nationellt kvalitetssystem för svensk ekonomutbildning med flera oberoende aktörer. S.E.R.O. anser att det finns ett legitimt behov för studenter, lärosäten och näringsliv att få tillförlitlig information om en utbildning eller ett lärosäte. Rankingen skall vara baserad på tydliga, specifika, och mätbara metoder där studenternas omdömen av utbildningen skall prioriteras. S.E.R.O. ser vikten av oberoende nätverk som utöver en kvalitetsgranskning även kan lyfta problem för att påverka ekonomutbildningarna och bidra med framtida lösningar. En ekonomutbildning i framkant som kan mäta sig internationellt kräver ständig utveckling där undervisningen lägger fokus på ekonomstudenten. Riksorganisationen anser att det är viktigt att kvalitetsbegreppet, utöver studentens resultat, inbegriper såväl undervisningens pedagogik som en tydlig koppling och förberedelse inför framtida yrkesliv.

”S.E.R.O. anser att det är av yttersta vikt att en hög kvalitet upprätthålls och att ekonomutbildningen kontinuerligt utvecklas”


S.E.R.O. arbetar för

  • att resurstilldelningen till ekonomutbildningen ökar vid respektive lärosäte.
  • att samtliga högskolor och universitet redovisar hur resursanvändningen sker i relation till uppställda mål och kvalitetskrav.
  • att regeringen skall ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att tydligare granska utbildningskvaliteten för de svenska ekonomutbildningarna. Detta med avseende på att utreda samband mellan kvalitetsutveckling och studentmedverkan, med särskilt fokus på den enskilde studentens samt kår- och studentföreningen roll i ett lärosätes kvalitetsarbete.
  • att samtliga lärosäten garanterar en rättssäker examinationsprocess vid ekonomutbildningen samt att synen på bedömningen ger utrymme för pedagogisk variation och innovation.
  • att ekonomstudenten ges en utbildning i en stimulerande och lärorik miljö där pedagogiska metoder är anpassad till kunskapsförmedling och dagens ekonomstudent.

Facebook

© Copyright 2019 | Skapad av Uanet webbyrå & Cut, Copy & Paste