Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/e/3/sero.nu/httpd.www/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfLog.php on line 381 Rekrytering | Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Rekrytering

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisations framgång bygger på de duktiga och drivna studenter som engagerar sig. En förtroendepost inom S.E.R.O. är en unik möjlighet att vidareutveckla både sig själv och riksorganisationen. Har du några frågor om tillgängliga poster eller rekryteringen kontakta Valberedningen på rekrytering@sero.nu.

Rekryteringen till riksorganisationens förtroendeposter är ett ypperligt tillfälle att visa upp och marknadsföra riksorganisationen, vad vi jobbar för och vad våra mål är. Därför genomför vi årligen en omfattande rekryteringskampanj, främst inför valet av Styrelsen.

Rekryteringen av Styrelsen påbörjas tidigt på hösten för att säkra nästkommande års verksamhet. Detta genom diskussioner med medlemmar, kommunikation via medlemmarnas kanaler samt kontakter via sociala medier och webb.

Vill du kandidera?

För att kandidera till en förtroendepost för verksamhetsår 2018 ska du följa instruktionerna i detta dokument:

Kandidatur Styrelse 2019
Kandidatur Sakrevisor 2019
Kandidatur Valberedning 2019

CV, personligt brev och svar på frågorna skickas sedan till rekrytering@sero.nu. Kandidaturer skall vara Valberedningen tillhanda senast den 30 september!

Vill du nominera?

Vill du nominera en kandidat kan du göra det anonymt här. Nominera kandidater senast den 23 september här.

Har du frågor?

Vid frågor om valprocessen eller någon av de tillgängliga posterna kontakta Valberedningen på rekrytering@sero.nu.

 

Valberedningen kan även nås på följande telefonnummer:

Magdalena Hägge
Ordförande Valberedningen
073-093 74 96

 

Michelle Wedebrand
Ledamot Valberedningen
072-738 96 00

 

Maria Brengdahl Bengtsson
Ledamot Valberedningen
072-217 89 54


 

Följande poster finns att söka för verksamhetsåret 2019

Ordförande

Ordförande har det övergripande ansvaret för alla delar av S.E.R.O.:s verksamhet. Med detta menas att Ordförande skall ha en överblick och insyn i det som sker inom riksorganisationen och är den som i första hand förväntas representera S.E.R.O. och S.E.R.O.:s styrelse. Ordförande har det övergripande ansvaret för att utveckla riksorganisationens verksamhet i linje med medlemmarnas intressen. Ordförande har det övergripande ansvaret för Styrelsens löpande arbete och skall vara behjälplig när så behövs. Ordförande ansvarar för att planera och förbereda Styrelsemöten, Fullmäktigemöten och Årsmöten. Ordförande är tillsammans med Vice Ordförande heltidsarvoderad och förväntas därför att arbeta heltid med riksorganisationen.

Läs mer här.

 


Vice Ordförande

Vice Ordförande arbetar mycket tillsammans med Ordförande och skall kunna agera tillförordnad Ordförande om så behövs. Vice Ordförande är den som i andra hand förväntas representera S.E.R.O. och S.E.R.O.:s styrelse. Vice Ordförande är huvudansvarig för S.E.R.O.:s kommunikation och nationella lobbyingarbete inom utbildningsområdet och för att de målsättningar som S.E.R.O.:s medlemmar definierar inom området uppfylls. Inom ramarna för detta ansvarar Vice Ordförande för planeringen och genomförandet av S.E.R.O.:s utbildningskonferens Den Framtida Civilekonomen samt S.E.R.O.:s deltagande under Almedalsveckan. S.E.R.O.:s Vice Ordförande är heltidsarvoderad och förväntas därför att arbeta heltid med riksorganisationen.

Läs mer här.


Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig i S.E.R.O. bär enligt stadgarna, tillsammans med Ordförande, ansvaret för riksorganisationens ekonomiska verksamhet. Ekonomiansvarig och Ordförande är firmatecknare för S.E.R.O. tillsammans. Ekonomiansvarig i S.E.R.O. ansvarar för det löpande ekonomiska arbetet samt ekonomisk uppföljning och budgetering.

Läs mer här.


 

Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig i S.E.R.O. har det övergripande ansvaret för riksorganisationens utbildningsbevakning och all verksamhet som sker inom Utbildningsutskottet. Utbildningsansvarig leder Utbildningsutskottet löpande under året. Utbildningsansvarig har ansvar för att förankra riksorganisationens utbildningsfrågor lokalt och för att föra medlemmarnas utbildningsfrågor vidare till styrelsen.

Läs mer här.


Marknadsföringsansvarig

Marknadsföringsansvarig i S.E.R.O. har det övergripande ansvaret för alla strategiska marknadsförings- aktiviteter som görs i syfte att stärka S.E.R.O.:s varumärke. I uppdraget ingår uppdatering och uppföljning av riksorganisationens profilmanualer och marknadsplaner.

Läs mer här.


Art Director

Art Director i S.E.R.O. har det huvudsakliga ansvaret för produktionen av S.E.R.O.:s grafiska material. I uppdraget ingår även uppdatering och uppföljning av riksorganisationens profilmanualer, tillsammans med Marknadsföringsansvarig. Art Director ansvarar för kontakten med producenter av tryckmaterial och övriga marknadsföringsobjekt.

Läs mer här.


Två Näringslivsansvariga

Näringslivsansvariga i S.E.R.O. ansvarar för att utveckla riksorganisationens kontakter med näringslivet i syfte att hitta samarbetspartners till S.E.R.O.:s verksamhet och arrangemang. Näringslivsansvariga ansvarar för att uppfylla S.E.R.O.:s avtal med samarbetspartners. Näringslivsansvariga ansvarar för planering och genomförande av resursdagar, vilka syftar till att skapa forum för erfarenhetsutbyte och kompetens- utveckling, för engagerade ekonomstudenter. Näringslivsansvariga har också ansvar för att stödja medlemsföreningarna och -kårernas näringslivsarbete lokalt.

Läs mer här.

 

Två Sakrevisorer

S.E.R.O.:s Sakrevisorer granskar huruvida riksorganisationens verksamhet under ett verksamhetsår går i linje med riksorganisationens styrdokument och Fullmäktigebeslut. Sakrevisorerna skall avlägga rapport till Fullmäktige när så är påkallat. Sakrevisorerna ansvarar för att granska samtliga delar av S.E.R.O.:s verksamhet med särskild emfas på Styrelsens och Valberedningens arbete. Sakrevisorerna bör ha god kännedom om S.E.R.O.:s verksamhet. Tidigare styrelseledamot tillåts anta rollen som Sakrevisor under förutsättningen att denne fått ansvarsfrihet.

För mer information kontakta Sakrevisorerna på sakrevisorer@sero.nu

 

Tre till Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att bevaka S.E.R.O.:s intresse och finna lämpliga kandidater till uppdrag inom S.E.R.O., detta innefattar rekrytering samt beredning av val till styrelsen samt andra förtroendeposter. Valberedningen skall sitta/ha suttit som ordinarie ledamot eller suppleant i S.E.R.O.:s Fullmäktige eller på annat sätt ha en god insyn i S.E.R.O.:s verksamhet.

För mer information kontakta Valberedningen på rekrytering@sero.nu

Facebook

© Copyright 2019 | Skapad av Uanet webbyrå & Cut, Copy & Paste